KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) 2010 YILI RAPORU

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları kapsamında üniversitede aşağıda sıralanan çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

1) Tüm akademik personel akademik değerlendirme ve kalite geliştirme seminerleriyle bilgilendirilerek sürecin içine çekilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz akademik personeline Bologna Süreci AKTS/Diploma Eki Hazırlama, Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilikler ve Ölçme ve Değerlendirme konularında toplam 5 (beş) tane seminer verilmiştir.
2) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi hazırlanmıştır.
3) ADEK web sayfası oluşturulmuştur.
4) Veri tabanları oluşturulmuştur.
5) Tüm birimlerin AKTS kredileri ve Diploma Ekleri hazırlanmıştır. Birimlerin AKTS Kredileri ve Diploma Ekleri hazırlanmıştır.
6) Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi, Öğrenci Yönetimi Değerlendirme Anketi, Akademik Personel Yönetimi değerlendirme Anketi, İdari Personel Yönetimi değerlendirme Anketi hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket sonuçları kalite geliştirme kapsamında ilgililer iletilmiş, Üniversite Senatosunda, Üniversite Yönetim Kurulunda tartışılmıştır.
7) Kampüs otomasyon sistemine geçiş yapılmıştır.

Bu çalışmaların sonucunda elde edilen verilerle Karabük Üniversitesi 2010 yılı ilk akademik öz değerlendirmesini yaparak 2010 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu hazırlamıştır. Kalite geliştirme kapsamındaki performans değerleri raporun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Karabük Üniversitesinin amacı 2010 yılı akademik öz değerlendirmeyle başlattığı kalite geliştirme çalışmalarını ulusal ve uluslararası dış değerlendirme çalışmalarıyla devam ettirmektir.

Karabük Üniversitesi 2010 yılı öz değerlendirme raporunda yer alan değerlendirme konuları 1–5 aralığında puanlamaya tabi tutularak Öz değerlendirme Çizelgeleri doldurulmuştur. Puanlamada 1 en düşük, 3 yeterli ve 5’de en iyi düzeye karşılık gelmektedir.

Ayrıntılı bilgi için 2010 ADEK Raporu